Outbred genome sequencing and CRISPR/Cas9 gene editing in butterflies

Li, X., D. Fan, W. Zhang, G. Liu, L. Zhang, L. Zhao, X. Fang, L. Chen, Y. Dong, Y. Chen, Y. Ding, R. Zhao, M. Feng, Y. Zhu, Y. Feng, X. Jiang, D. Zhu, H. Xiang, X. Feng, S. Li, J. Wang, G. Zhang, M. R. Kronforst and W. Wang. 2015. Outbred genome sequencing and CRISPR/Cas9 gene editing in butterflies.  Nature Communications 6: 8212.  IGTRCN